Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Nhận Xét Của Nhà Vô Địch Cờ Vua Thế Giới Về Cuốn Sách Học Cờ Vua Danh cho mọi ngườiQuyeån saùch mang teân “Côø Vua daønh cho moïi ngöôøi” naøy thaät ñuùng nhö teân goïi cuûa noù. Quyeån saùch thaät söï daønh cho moïi ngöôøi, khoâng caàu kyø maø ñôn giaûn ñeán laï thöôøng, khoâng trau chuoát nhöng quyeån saùch ñöôïc ra ñôøi töø traùi tim cuûa ngöôøi ngheä só, khoâng duøng nhöõng kyõ thuaät chieán löôïc laï ñôøi maø nhöõng chieâu thöùc cuûa quyeån saùch thöïc söï bình daân – ai cuõng coù theå bieát, keå caû nhöõng ngöôøi laàn ñaàu tieáp xuùc ñeán côø.
Veà maët chuyeân moân toâi ñaùnh giaù raát cao veà phaàn chieáu baèng töôïng + maõ. Ñaây laø moat phaàn raát khoù vaø caùc vaän ñoäng vieân chuyeân nghieäp phaûi taäp luyeän raát nhieàu môùi coù theå thoâng thaïo kyõ thuaät naøy. Vaäy maø taùc giaû ñaõ dieãn ñaït moät caùch ngaén goïn vaø deã hieåu nhaát ñeå giuùp taát caû moïi ngöôøi coù theå naém baét moät caùch nhanh choùng.
Xuyeân suoát quyeån saùch, toâi caûm nhaän ñöôïc tình yeâu cuûa taùc giaû ñoái vôùi côø vì nhieät huyeát phoå bieán moân côø Vua roäng hôn nöõa. Ñieàu ñoù khoâng chæ laø mong muoán cuûa taùc giaû maø coøn laø öôùc mô cuûa vaän ñoäng vieân côø Vua chuùng toâi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Liên Hệ [x]
hotline090 264 1618