Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Giới Thiệu Sách Học Cờ Vua Dành Cho mọi Người của Kiện Tướng Quốc Tế Phạm Bích Ngọc


LÔØI CAÛM ÔN

Tröôùc nhaát toâi caûm ôn Cha, Meï toâi ñaõ coù coâng sinh thaønh vaø nuoâi döôõng toâi neân ngöôøi vaø cuõng laø nhöõng Ngöôøi Thaày ñaàu tieân daïy côø Vua cuûa toâi.
Toâi xin caûm ôn ngöôøi chò lôùn cuûa cuoäc ñôøi toâi – Phaïm Thò Bích Phöông, ngöôøi luoân hieåu, tin töôûng vaø uûng hoä toâi trong moïi quyeát ñònh veà söï nghieäp ñeå toâi coù theå vöõng tin treân con ñöôøng maø mình ñaõ choïn.
Toâi caûm ôn Anh trai toâi – Phaïm Ñöùc Thaéng – Huaán luyeän vieân ñoäi tuyeån côø Vua tænh Kieân Giang vaø cuõng laø “ñoái thuû” cuûa toâi trong suoát 15 naêm qua ñaõ giuùp toâi coù ñöôïc nhöõng thaønh tích thi ñaáu toát nhö ngaøy hoâm nay.
Toâi caùm ôn Anh Leâ Quang Long – Kieän töôùng côø Vua quoác teá ñang du hoïc taïi Bæ – Ngöôøi ñoàng haønh cuûa toâi trong suoát chaëng ñöôøng thaønh coâng. Maëc duø vieäc hoïc taäp ôû xa xoâi, Anh vaãn luoân quan taâm ñeán toâi treân töøng böôùc ñi nhoû cuûa cuoäc soáng, daãn toâi ñeán moät töông lai toát ñeïp cuûa ngaøy mai.
Toâi caûm ôn Leâ Quang Lieâm – Ñaïi kieän töôùng Côø Vua quoác teá, kieän töôùng côø Vua soá 1 Vieät Nam ñaõ coù yù kieán ñoùng goùp trong quyeån saùch naøy. Ñoù laø moät vinh döï cho toâi vaø cuõng toâ ñieåm cho quyeån saùch theâm nhöõng giaù trò khoâng theå naøo dieãn taû ñöôïc.
Toâi caûm ôn coá vaán taùc giaû Traàn Trung Kieân – moät taùc giaû chuyeân nghieäp, ngöôøi ñaõ coù coâng raát lôùn trong vieäc bieân soaïn quyeån saùch naøy vaø bieán noù trôû neân gaàn guõi vôùi ñoäc giaû hôn bao giôø heát.
Toâi caùm ôn Anh Ñoã Vaên Hieáu – Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn An Cö Laïc Nghieäp – Chuû tòch HÑQT Coâng ty Coå phaàn Saøn tröïc tuyeán, ngöôøi Anh ñoàng haønh vôùi toâi trong quaù trình thaønh laäp Hoäi Côø Vua, ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp raát hay cho vieäc xuaát baûn quyeån saùch naøy.
Toâi caùm ôn Anh Leâ Cao Gia Vònh – Giaùm ñoác Coâng ty Hosana, coå ñoâng quan troïng cuûa Hoäi Côø Vua ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp yù kieán quan troïng cho vieäc bieân taäp bìa quyeån saùch trôû neân ñeïp hôn vaø deã nhìn hôn trong maét ñoäc giaû.
Toâi caùm ôn chò Nguyeãn Thò Hoàng Anh – laø ngöôøi baïn ñoàng haønh vôùi toâi treân böôùc ñöôøng laäp nghieäp trong nhieàu naêm qua, ñoàng thôøi laø ngöôøi baïn chí coát cuûa toâi treân con ñöôøng saùng laäp Hoäi Côø Vua ñaõ coù nhöõng yù kieán, quan taâm heát söùc taän tình trong quaù trình bieân taäp quyeån saùch naøy.
 
Trụ sở chính: 47 Đường Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM
Cơ sở Quận Bình Thạnh:125-127 , D3 Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Cơ sở Quận 3: 188 Đường Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Cơ sở Quận 5: Tầng 3, Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5, TPHCM
Cơ sở Quận 7: R2.48 Hưng Gia 3, Đặng Đại Độ, P.Tân Phong, Q7, TP HCM
Cơ sở Quận Thủ Đức : 252 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TPHCM0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Liên Hệ [x]
hotline090 264 1618