Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Bài 1: Bàn Cờ Vua, Quân Cờ Vua, Cách Đi cờ Vua - Con đường Vào Cờ Vua


Ñoái vôùi Toâi côø khoâng chæ laø moät troø chôi maø noù coøn laø moät ngheä thuaät laõnh ñaïo. Baøn côø laø chieán tröôøng, quaân côø laø löïc löôïng vaø caùch maø chuùng ta chôi côø ñoù laø söï ñieàu quaân khieån töôùng.
Caùch chuùng ta chôi côø laø caùch chuùng ta laõnh ñaïo.

Khoâng gì coù theå so saùnh moät thöông tröôøng,
moät chieán tröôøng toát hôn cho baèng moät vaùn côø.

Baøn côø goàm 64 oâ traéng ñen xen keõ, coù 8 haøng ngang, ñöôïc ñaët teân laàn löôït töø 1 ñeán 8 vaø coù 8 coät doïc ñöôïc kyù hieäu baèng caùc chöõ caùi a, b, c, d, e, f, g, h.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHXIypXNVpuvFYOrZqU3W1PhEiB99ZzY_-BujIp7Tjw1OysnQB7nnUwesWQS-hBOV_Go6o1ShnThyeND30b-2v2HA6PNu-R0rjYZOS3i2QksYR-iUbx10DJWIX33yJ3jSOvZdjTQH7OSYv/s1600/ban+co+vua.bmp

Hình 2.1: Baøn côø vua
Treân hình 2.1 (Kyù hieäu hình 2.1 laø Hình ôû Chöông 2 vaø thöù 1. Töông töï kyù hieäu hình n.m laø hình ôû Chöông n vaø hình ñoù coù thöù töï laø m), haøng ngang soá 3 vaø coät b ñöôïc ñaùnh daáu chaám. Nhö vaäy vì moãi oâ côø ñoàng thôøi naèm treân moät coät doïc vaø moät haøng ngang, neân kí hieäu oâ côø laø söï keát hôïp giöõa teân cuûa coät vaø thöù töï cuûa haøng.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO3mUiPzrqnxbOsydXp-_v-6m_CFJYmwtCD20CedEnjH9CcLZ-yUTIOIL5Ry9FMP0DGqtw5wCQNXdhyphenhyphenL3lRkMeIpHB45R3aoHHnm6RQ_12aIzzGw_7xMYMDxbkO5fYzP7iogKQowfLYxld/s1600/ky+hieu+ban+co+vua.bmp

Hình 2.2: Kyù hieäu caùc oâ
Ví duï: treân hình 2.2, oâ naèm treân coät a vaø haøng ngang soá 3 kyù hieäu laø oâ a3. OÂ naèm treân coät b vaø ngang soá 8 kyù hieäu laø oâ b8.
Ngoaøi ra, baøn côø coøn coù caùc ñöôøng cheùo, goàm caùc oâ côø cuøng maøu noái lieàn vôùi nhau. Ta goïi teân cuûa moãi ñöôøng cheùo baèng caùch gheùp teân oâ côø ñaàu vaø oâ côø cuoái. 

Hình 2.3: Ñöôøng cheùo
Treân hình 2.3, ñöôøng cheùo ñöôïc ñaùnh daáu chaám ñoïc laø: ñöôøng cheùo a1 – h8.
Baét ñaàu vaùn côø, moãi beân coù 16 quaân côø goàm: 1 Vua, 1 Haäu, 2 Xe, 2 Maõ, 2 Töôïng vaø 8 Toát.
Quaân côø
Hình veõ
Kyù hieäu
Vua
n/N
V
Haäu
m/M
H
Xe
l/L
X
Töôïng
j/J
T
Maõ
k/K
M
Toát
i/I
Khoâng coù kyù hieäu

Khi baét ñaàu vaùn côø, vò trí caùc quaân côø ñöôïc saép xeáp nhö hình 2.4. Caàn ñaëc bieät löu yù: baøn côø phaûi ñöôïc ñaët giöõa 2 ñaáu thuû sao cho oâ côø goùc beân tay traùi cuûa moãi ñoái thuû (a1 hoaëc h8) luoân luoân laø oâ côø maøu ñen, coøn quaân Haäu beân naøo thì ñöùng ôû oâ cuøng maøu vôùi beân ñoù (Haäu Traéng ñöùng ôû oâ traéng, Haäu Ñen ñöùng ôû oâ ñen). Quaân Traéng naèm ôû haøng ngang 1 vaø 2, Quaân Ñen naèm ôû haøng ngang 7 vaø 8, quaân hai beân naèm ñoái xöùng nhau. Luaät côø Vua quy ñònh Traéng luoân laø beân ñi tröôùc.
Hình 2.4: Vò trí quaân ban ñaàu
Ngöôøi chieán thaéng laø ngöôøi chieáu heát Vua ñoái phöông. Vaùn côø coøn coù theå keát thuùc thaéng lôïi khi ñoái phöông ñaàu haøng do khoâng coøn hy voïng gì nöõa hoaëc heát thôøi gian suy nghó cho pheùp. Neáu khoâng xaûy ra caùc tröôøng hôïp treân, vaùn côø seõ keát thuùc hoøa.

 
Trụ sở chính: 47 Đường Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM
Cơ sở Quận Bình Thạnh:125-127 , D3 Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Cơ sở Quận 3: 188 Đường Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Cơ sở Quận 5: Tầng 3, Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5, TPHCM
Cơ sở Quận 7: R2.48 Hưng Gia 3, Đặng Đại Độ, P.Tân Phong, Q7, TP HCM
Cơ sở Quận Thủ Đức : 252 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TPHCM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Liên Hệ [x]
hotline090 264 1618